Domy pod klucz – budowa pod klucz

Domy pod klucz – Budowa domów pod klucz

Naszą specjalnością jest budowa domów pod klucz, nawet od stanu wyjściowego 0. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci mogli w niedługim czasie zamieszkać we własnych czterech ścianach. Każdy projekt poprzedzamy szczegółową analizą z zakresu energetyki, wykorzystanych materiałów oraz zastosowanych instalacji. Przez cały czas nadzorujemy także postęp prac, aby wszelkie adaptacje i zmiany wynikające podczas budowy mogły być wdrażane na bieżąco. Współpracujemy z wykwalifikowanymi fachowcami, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie energooszczędnego budownictwa, dzięki czemu stawiane przez nas budynki mogą być zarówno przyjazne dla środowiska, jak również wygodne i niedrogie w eksploatacji. Budowa domu z pomocą naszej firmy jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które oczekują nowoczesności i inwestycji typu domy pod klucz.

Co to znaczy – Budowa domów pod klucz?

Firmy budowlane budują domy pod klucz na zakupionych przez Klientów terenach wiejskich lub przylegających do miast. Budują dom pod klucz i przekazują go właścicielowi domu, który wprowadza się do niego po zakończeniu budowy. Firma budująca domy kompleksowo zajmuje się budową domu i nazywana jest firmą “pod klucz”, ponieważ zapewnia wszystkie niezbędne usługi dla projektu budowlanego. Obejmuje to organizację materiałów i pracy, nadzorowanie procesu budowy i zarządzanie produktem końcowym po zakończeniu budowy.

budowa pod klucz – Dlaczego warto?

Firma, która buduje taki dom, nazywa inwestycję domem pod klucz. Wszelkie prace od A do Z, potrzebne do wykonania domu pod klucz, wykonuje właśnie firma budowlana. Z tego tytułu podatek VAT wynosi 8%. Dosłowne tłumaczenie tego zwrotu to “dom pod klucz do adresu”. Dom pod klucz – to inwestycja prowadzona przez doświadczony zespół i ekipy budowlane. Zapewniają całość obsługi koniecznej do wybudowania domu – od momentu zakupu materiałów do zarządzania domem po zakończeniu budowy. Firma POLDOM deklaruje, iż zapewnia swoim Klientom “spokój umysłu” przed i po zakończeniu budowy.

Domy pod klucz – Zarządzanie domem po zakończeniu budowy domu

Po zakończeniu budowy inwestycji pod klucz, nie kończy się praca firmy deklarującej budowę domu pod klucz. Dlatego, że przede wszystkim należy przygotować stosowne dokumenty, aby zgłosić zakończenie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ramach Ustawy art. 54 Prawo budowlane, Inspektorat może wysłać na miejsce zakończonej budowy inspektora, który sprawdza faktyczny stan inwestycji pod klucz. Złożone dokumenty powinny być zgodne z art. 57. Prawa budowlanego.

Domy pod klucz

Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy – Domy pod klucz

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

Oryginał dziennika budowybudowa pod klucz

Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b zmiany w projekcie technicznym rozwiązań podlegających uzgodnieniom ust. 2;

Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

Protokoły badań i sprawdzeń:

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 6,
b) o których mowa w art. 14 zezwolenie na eksploatację urządzeń technicznych ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), o ile dotyczy;
4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 zezwolenie na eksploatację urządzeń technicznych ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i zobowiązanie inwestora do przekazania gminie inwestycji uzupełniających ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), o ile jest wymagane;

Droga publiczna – Domy pod klucz

W przypadku drogi lub jej odcinka, o których mowa, czyli w art. 24ga stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa, czyli w art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa, czyli w art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Droga krajowa – a budowa domu pod klucz

W przypadku drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione w art. 24ga stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka należy ponadto przedstawić:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 4 tej ustawy, albo
b) oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej.

Informacja o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa, czyli w art. 34 projekt budowlany ust. 6 pkt 1.
Ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.
Art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, dla której nie ustanowiono kierownika budowy, obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, nie stosuje się, z tym że inwestor jest obowiązany dołączyć do takiego zawiadomienia oświadczenie o:
-dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa, czyli w art. 34 projekt budowlany ust. 6 pkt 1;
-zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Kopia dokumentów zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie dokumentów. Ust. 1 pkt 2-6, 7a i 8
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. Warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia. Ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki. Terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Domy pod klucz – Obowiązki inwestora

Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do zawiadomienia w przypadku, o którym mowa, czyli w art. 56 obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ust. 1a, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Warszawa Wawer domy jednorodzinne Dom jednorodzinny z dwoma kondygnacjami oraz dwustanowiskowym garażem

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się w: postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.

Forma elektroniczna – e-budownictwo – Domy pod klucz

Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o których mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1–3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a kontrola budowy.
Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Budowa domów pod klucz, czytaj również budowa domu krok po kroku

KALKULATOR BUDOWY DOMU

Zapraszamy na nasze budowy lub do naszych realizacji.

Zapraszamy również do naszej firmy: RENTIRO Wynajem sprzętu budowlanego i usługi koparko-ładowarką | PUR-CONCEPT Izolacje natryskowe pianką PUR oraz DUOTHERM Projekty i wykonawstwo instalacji wewnętrznych

Szkło piankowe – Rewolucyjna metoda ocieplania budynku

Szkło piankowe – Ciekawostki budowalne – Korzyści

szkło piankowe

Na jednej z naszych inwestycji, czyli na Wawerze, do termoizolacji użyliśmy coraz bardziej popularnego materiału – FOAMGLAS® PERINSUL. Przede wszystkim to długoterminowe rozwiązanie izolacyjne pozwalające wyeliminować mostki termiczne na obwodzie budynku, a także pod drzwiami i parapetami. Poza tym FOAMGLAS® PERINSUL  może wytrzymać ogromne obciążenia, zachowuje swój kształt, nie starzeje się, nie pochłania wilgoci i zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku.

FOAMGLAS® PERINSUL to materiał izolacyjny, który nie tylko zapewnia izolację termiczną, ale również charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dzięki temu może wytrzymać znaczne obciążenia, co jest szczególnie ważne w przypadku budynków wysokich lub obiektów przemysłowych, gdzie konstrukcja musi być w stanie udźwignąć duży ciężar.

Ponadto, FOAMGLAS® PERINSUL to materiał, który jest odporny na starzenie się i nie zmienia swoich właściwości wraz z upływem czasu. Nie pochłania wilgoci, co jest szczególnie istotne w przypadku izolacji fundamentów lub innych elementów narażonych na kontakt z wodą. Dzięki temu można mieć pewność, że izolacja pozostanie skuteczna przez cały okres użytkowania budynku.

szkło piankoweSzkło piankowe – Korzyści – Szkło piankowe ocieplanie budynku

 

 

Jakość:
System składający się z materiałów wysokiej jakości. Zarządzanie jakością odbywa się przede wszystkim poprzez fachowe usługi konsultacyjne.
Opłacalność:
Duża trwałość maksymalnie zabezpiecza wartość i gwarantuje minimalne koszty konserwacji i utrzymania.
Trwałość:
Optymalna termoizolacja i ochrona przed wilgocią na lata.
Bezpieczeństwo:
Zapewnia konstrukcję nośną o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i bez odkształceń w celu zapewnienia bezpiecznej konstrukcji budynku.
Funkcjonalność:
Zapewnia termoizolację i barierę kapilarną w jednej warstwie funkcjonalnej.
foamglas ocieplanie foamglas ocieplanie foamglas ocieplanie foamglas ocieplanie foamglas ocieplanie szkło piankowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKŁO PIANKOWE

Szkło piankowe ocieplanie budynku

 

Budowa domów pod klucz, czytaj również budowa domu krok po kroku

 

KALKULATOR BUDOWY DOMU

Zapraszamy na nasze budowy lub do naszych realizacji.

Zapraszamy również do naszej firmy: RENTIRO Wynajem sprzętu budowlanego i usługi koparko-ładowarką | PUR-CONCEPT Izolacje natryskowe pianką PUR oraz DUOTHERM Projekty i wykonawstwo instalacji wewnętrznych

Tags: budowa domów jednorodzinnych,budowa domów jednorodzinnych w Warszawie,budowa domu jednorodzinnego,firma budowlana mazowieckie,firma budowlana w Warszawie,firma budująca eleganckie domy,firmy budujace domy pod klucz,kompleksowa budowa domów,kompleksowa budowa domu

[powrót]