Nowe prawo budowlane 2023

Nowe prawo budowlane 2023

29 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy Prawo budowlane oraz zmiany w innych wybranych ustawach. Deregulacja Prawa budowlanego stała się faktem. Między innymi nowe przepisy przewidują możliwość budowania domów jednorodzinnych bez pozwolenia, a także eliminują decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Co najbardziej zmieni się w przepisach Prawa budowlanego 2023?

…To nie będzie dotyczyło deweloperów, od razu zaznaczam” – wskazał Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że ułatwienia w procesie budowlanym będą dotyczyły tylko i wyłącznie inwestorów prywatnych, osób fizycznych.

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym 2023 zatwierdzona – Nowe prawo budowlane od 2023 r.

zmiany w prawie budowlanym Nowe prawo budowlane 2023

Celem projektu nowelizacji Prawa budowlanego jest przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie realizacji procesu inwestycyjnego i budowlanego. Dodatkowo autorzy projektu wskazują, że podstawowym założeniem nowelizacji jest dalsze zmniejszenie utrudnień. Zarówno dla inwestorów, jak i dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Dzięki nowym przepisom możliwa będzie budowa domu powyżej 70 m² tylko na podstawie wniosku z projektem i obowiązkowym kierownikiem budowy. Wspomniane domy powyżej 70 m² będą miały również bardzo uproszczoną procedurę odbioru. Przede wszystkim opierającą się jedynie na potwierdzeniu przez kierownika budowy gotowości do zamieszkania.
Przy budowie domów bez pozwolenia na budowę nie będzie ograniczeń co do powierzchni zabudowy. Restrykcja dotyczyć będzie tylko wysokości domu – budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.
Już teraz domy o powierzchni poniżej 70 m² można budować bez pozwolenia na budowę i bez kierownika budowy.
Ministerstwo proponuje też poszerzenie katalogu inwestycji, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Jedynie wymagają zgłoszenia oraz kategorii inwestycji.

Program priorytetowy „Moja Woda”

Proponowana zmiana powinna przyczynić się do usprawnienia realizacji programu priorytetowego “Moja woda”. Proponowana zmiana dotycząca budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe.

Polskie Nowe Prawo Budowlane 2023 wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych

Utworzona ma zostać Baza Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie ułatwienie dostępu do projektów budowlanych. Ich poszczególnych elementów (sporządzonych w formie elektronicznej) dla organów administracji architektoniczno-budowlanej. Jak również nadzoru budowlanego w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień.

Według nowych przepisów, zamiast dołączać projekt budowlany do wniosków o zgłoszenie lub zawiadomienie, inwestor będzie mógł wskazać indywidualny numer projektu. Czyli ten, który został umieszczony (przez np. inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych.

Z kolei organ rozpatrujący wnioski, zgłoszenia czy zawiadomienia nie będzie sprawdzał i weryfikował projektu w formie papierowej. Będzie miał możliwość wglądu do projektu poprzez Bazę.

Dzięki wprowadzeniu Bazy Projektów Budowlanych ma się przede wszystkim usprawnić działanie urzędów. Władze administracji architektoniczno-budowlanej nie będą już musiały przekazywać organom nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w Bazie Projektów Budowlanych. Wgląd i dostęp do tych projektów umożliwi Baza Projektów Budowlanych.

Sankcje za nieterminowe wydawanie decyzji – Nowe prawo budowlane 2023

W nowych przepisach przewidziano możliwość nakładania kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Proponowane jest doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak, aby rejestry te obejmowały również wnioski o pozwolenie na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę. Na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdzana jest terminowość wydawania pozwoleń. Nakładane są również kary za przekroczenie terminów.

Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie od 2023 roku

Istotną zmianą w Prawie budowlanym będzie zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W projekcie Prawa budowlanego przewiduje się zmiany mające na celu rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w formie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jednocześnie ograniczenie udzielania pozwolenia na użytkowanie.

Proponuje się, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie wymagane tylko wtedy, gdy rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego będzie miało miejsce przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych oraz gdy sam inwestor dobrowolnie wystąpi z takim wnioskiem, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane.

Natomiast w pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ponadto proponuje się zrezygnowanie z formalnej procedury oddawania do użytku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów budowlanych kategorii III. W ten sposób oddanie do użytku ww. obiektów następowałoby już w momencie złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu.

Jednak przed oddaniem do użytkowania dokumentacja budowlana będzie musiała zawierać:

Celem weryfikacji realizacji budowy obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym proponuje się dołączenie do dokumentacji budowy, wykonanej przez kierownika budowy, dokumentacji fotograficznej.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie Elektronicznego Dziennika Budowy innym uczestnikom procesu budowlanego będzie inwestor, jako osoba odpowiedzialna za realizowaną inwestycję.

Papierowa, tradycyjna forma dziennika budowy, będzie dostępna dla inwestorów jeszcze do 2030 roku, po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na Elektroniczny Dziennik Budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy w nowym Prawie Budowlanym 2023

Jako element dalszej cyfryzacji budownictwa w 2023 roku zmiana prawa rozszerza zastosowanie Elektronicznego Dziennika Budowy.

Odpowiedzialnym za udostępnienie Elektronicznego Dziennika Budowy innym uczestnikom procesu budowlanego będzie wykonawca, jako osoba odpowiedzialna za realizowaną inwestycję.

Szerzej o nowych zasadach dotyczących Elektronicznego Dziennika Budowy piszemy w artykule: Jak działa Elektroniczny Dziennik Budowy?

Z papierowej, tradycyjnej formy dziennika budowy, inwestorzy będą mogli korzystać jeszcze do 2030 roku, po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na Elektroniczny Dziennik Budowy.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego wprowadzono przez tegoroczną nowelizację Prawa Budowlanego. Nad wdrożeniem Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego czuwa GUNB.

Od 2027 roku system EKOB będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej. Aż do 2027 roku będzie można prowadzić dokument zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Natomiast po tej dacie pozostanie tylko wersja elektroniczna EKOB.

 

Źródło: Nowe prawo budowlane https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-prawo-budowlane-2023-uchwalone-przez-rzad-co-zmieni-nowelizacja-ustawa-prawo-budowlane-sejm-aa-ppq6-iGGU-v5Z7.html

Tagi: Projekt ustawy o prawie budowlanymNowelizacja ustawy o prawie budowlanymZmiany w prawie budowlanymPrawo budowlane 2023 . Budowa domu bez pozwolenia. Co zmieni nowelizacja ustawy Prawo budowlane? Deregulacja Prawa budowlanego. Nowe Prawo budowlane 2023. Nowe Prawo budowlane 2023 uchwalone przez rząd Prawo budowlane – zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku Rewolucja w prawie budowlanym